Algemene Voorwaarden

Newborn Pets

Versie 1.0 – 6 april 2022

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Newborn Pets.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Newborn Pets worden aangepast.

 

Artikel 2 Fotoreportages

 1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
 2. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet bewaard blijven, voordat ze aan u getoond worden. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen. Deze foto’s zijn meestal om technische reden uit de selectie gehaald.
 3. Zorg dat u op tijd aanwezig bent op de locatie van de fotoshoot. Laat de fotograaf niet onnodig wachten. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch enige tijd moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
 4. Na de reportage maken we een afspraak om de foto’s in de studio te Hoofddorp op het scherm te bekijken. Hier kunt u uw foto’s uitkiezen en bestelling plaatsen. Is het niet mogelijk om naar de studio te komen? Dan zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bedoeld om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
 5. Het foto tegoed dat wordt aangeboden bij een fotoreportage is binnen 1 jaar te gebruiken vanaf de dag van uw bestel afspraak of de dag dat de link van uw persoonlijke bestelpagina is toegezonden. Daarna komt het foto tegoed te vervallen.


Artikel 3 Boekingen

 1. Een fotoreportage boeken kan: per email, via het contact formulier op de site, per post of via een privé bericht op social media.
 2. Eventuele reis- en overige kosten (zoals parkeerkosten, hotel, vlucht, etc.) van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
 3. Offertes zijn volledig vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotografe heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding het aanbod te herroepen.
 4. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 5. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten, dient voor aanvang van de reportage te worden voldaan. Dit kan vooraf per overschrijving of contant op de dag van de reportage. Is uw reportage niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.
 6. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet meer mogelijk. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, om welke reden dan ook, brengt Newborn Pets 75% van het overeengekomen bedrag in rekening.
 7. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

Artikel 4 Betaling & levering

 1. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
 2. U kunt de bestelling in Hoofddorp afhalen en contant betalen bij aflevering. Of de bestelling per post laten verzenden nadat u het volledige factuurbedrag heeft voldaan.
 3. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
 4. Digitaal bestelde foto’s worden via WeTransfer of via een opslag medium (zoals een USB stick) geleverd. U bent zelf verantwoordelijk voor het opslaan, het maken van een back-up en het kunnen openen van bestanden. Het geleverde bestandsformaat is .JPG. Onbewerkte foto’s of RAW bestanden zijn niet verkrijgbaar; dit is immers geen eindproduct.
 5. De levertijd kan per product verschillen, omdat producten handmatig voor u vervaardigd worden zowel in binnen- als buitenland. U kunt een levertijd indicatie opvragen per product.
 6. Newborn Pets draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de consument. Nadat de artikelen door de ontvangende partij (of derden) in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de consument over.
 7. Indien een of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de consument zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek.
 8. Indien de consument een beschadigd pakket accepteert, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de consument. Aanspraken op garantie kunnen dan niet worden gemaakt.
 9. Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u zo snel mogelijk, doch binnen 3 werkdagen contact op te nemen. Stuur duidelijke foto’s mee van de verpakking en het artikel.

 

Artikel 5 Cadeaubonnen

 1. U kunt bij Newborn Pets een cadeaubon in de shop kopen. Dit kan een fysieke cadeaubon zijn of een digitale cadeaubon.
 2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
 3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsduur blijft staan op de originele dag van afgifte.
 4. Een cadeaubon is 2 jaar geldig na afgifte door Newborn Pets. Op iedere cadeaubon staat de geldigheidsduur geschreven.
 5. U kunt de cadeaubon besteden aan alle producten en diensten van Newborn Pets.
 6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
 7. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. Het is wel mogelijk om meerdere cadeaubonnen te combineren in 1 bestelling.

 

Artikel 6 Klachten

 1. Klachten over opdrachten en leveringen dienen binnen tien werkdagen na levering aan Newborn Pets te worden gemeld.
 2. Newborn Pets heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.
 3. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.

 

Artikel 7 Schade, risico, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

 1. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 2. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen of diens eigendommen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. Alle kosten en gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor uw eigen rekening.
 3. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
 4. Aansprakelijkheid van Newborn Pets is slechts beperkt tot de hoogte van het factuur bedrag, of wanneer er sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder deze verzekering daadwerkelijk gedekte/uitgekeerde bedrag.
 5. Werk altijd veilig en voer geen handelingen uit die gevaar of schade kunnen opleveren aan personen of diens eigendommen.


Artikel 8 Retour & herroeping

 1. Gepersonaliseerde producten/diensten kunnen vanwege hun aard niet retour genomen worden. Ruilen is bij deze producten ook niet mogelijk.
 2. Bestellingen waar het herroepingsrecht wel op van toepassing is, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. U kunt dit kenbaar maken door het volledig ingevulde herroepingsformulier per email te sturen naar info@newbornpets.nl. U ontvangt uw geld en de verzendkosten voor de heen zending retour binnen 10 werkdagen, indien het product onbeschadigd in nieuw staat retour is ontvangen. Is het product beschadigd, dan zal dit in mindering gebracht worden op de te verrekenen kosten.
 3. De kosten en het risico voor de retour zending worden door de consument gedragen.

 

Artikel 9 Auteursrechten & Publicaties

 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Newborn Pets.
 2. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
 3. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. U mag aangeschafte digitale foto’s wel op uw persoonlijke social media profiel plaatsen (naamsvermelding is verplicht). Het bewerken van foto’s of het gebruik van een filter over foto’s is niet toegestaan.
 4. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
 5. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw auto verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor digitale bestanden en publicaties.
 6. Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Newborn Pets . Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
 7. Als houder van het auteursrecht mag Newborn Pets de foto’s van uw voertuig, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het dier, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
 8. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Newborn Pets wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Newborn Pets. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 9. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk (zichtbaar) bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Newborn Pets” of “Foto: www.NewbornPets.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten met een minimum van € 75,- euro.
 10. Bij openbaarmaking/publicatie dient u (zonder extra kosten) een bewijs exemplaar van de publicatie aan Newborn Pets te leveren.
 11. Digitaal geleverde foto’s bestemd voor publicatie dient u na het overeengekomen gebruik te wissen. Opslaan voor hergebruik is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 12. Bij overeengekomen gebruik op internet dienen foto’s niet groter dan 1200pixels (langste zijde) geplaatst te worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 13. Geen enkel gebruik van foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan.
 14. Ieder gebruik van een foto dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,- euro.

 

Artikel 10 Licenties

 1. Femke Puijman is als fotograaf/eigenaar van Newborn Pets bevoegd om licenties te verlenen en overeenkomsten aan te gaan.
 2. Toestemming voor gebruik van een foto door de wederpartij, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie.
 3. Wanneer er over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit enkel het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan om exploitatie rechten over te dragen of sub licenties te verlenen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 5. Exclusieve exploitatie rechten kunnen uitsluitend expliciet schriftelijk worden overeengekomen met de fotograaf.
 6. Indien door de fotograaf toestemming is verleend voor beeld manipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
 7. In het geval van faillissement of surseance van betaling hebben zowel de fotograaf als de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij faillissement van de wederpartij is de fotograaf gerechtigd de verstrekte licentie onmiddellijk te beëindigen.

Femke Puijman
Newborn Pets
Purmerstraat 46
2131 AW Hoofddorp
Kvk 57128790 | Btw NL001699720B75

© 2022 Newborn Pets | Alle rechten voorbehouden.
Op deze zorgvuldig geschreven Algemene Voorwaarden rust auteursrecht.

Wil je deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk overnemen? Je kunt eenvoudig je licentie aanschaffen via de shop: https://www.hypofocus.art/product/fotografie-algemene-voorwaarden/

Scroll naar boven